CooL

 

Wat is CooL? 

CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die wordt uitgevoerd door de leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

 

Wie mag er mee doen? 

Het CooL programma is gericht op: 

  • volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • volwassen met obesitas (BMI >30).

Daarbij geldt dat deelnemers voldoende gemotiveerd moeten zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen. De huisarts (of praktijkondersteuner) bepaalt of een deelnemer voldoet aan de criteria en verwijst door naar het CooL programma. 

Het volledige programma wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. 

 

Wat houdt het in? 

Het CooL programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma ongeveer 16 maanden. Beide delen kennen eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Dit betekent dat er in het basisprogramma frequent contact is met de deelnemers waarbij in het onderhoudsprogramma de tijd tussen de contactmomenten steeds iets langer wordt. Tijdens het basisprogramma ligt de focus op gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Het gele traject van basis- en onderhoudsprogramma wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van de ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. 

Het CooL programma is een open interventie. Dat betekent dat de leefstijlcoach de flexibiliteit heeft om bij het uitvoeren van het programma de inhoud en werkvormen te kiezen die het beste aansluiten bij de betreffende groep. Zo kan er bijvoorbeeld verschil zijn in levensfase, culturele achtergrond of reeds bestaande gezondheidsvaardigheden. 

 

Wie is de leefstijlcoach? 

Het CooL programma wordt aangeboden door een van de geaccrediteerde leefstijlcoaches van Controlfit; Marco van Tol, Claire Schoren of Lotje Pulles. 

 

Wat doet de leefstijlcoach? 

De aanpak van de leefstijlcoach is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema's zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op. De deelnemer koppelt hieraan bijbehorende acties met betrekking tot gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugvan zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen. Om de kans op gedragsbehoud te vergrote is het van groot belang dat de acties aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer. De rol van de leefstijlcoach is daarbij niet adviserend, maar vooral coachend en richtinggevend. 

 

De leefstijlcoach als spin-in-het-web

De leefstijlcoach vervult een verbindende rol tussen het zorg- en maatschappelijk domein door niet alleen in nauw contact te staan met de huisarts en praktijkondersteuner, maar ook met de relevante gemeentelijke functionarissen, zoals buurtsportcoaches en professionals op het gebied van welzijn. Controlfit heeft een groot netwerk in de regio en onze leefstijlcoaches zijn daarin de spin-in-het-web. Indien nodig kan de leefstijlcoach doorverwijzen. Er is een goede verbinding met het lokale sportaanbod. Afhankelijk van de regio, zal de buurtsportcoach betrokken zijn in de sessie rondom beweging en ook indien nodig individuele beweegvragen van deelnemers beantwoorden. 

Tijdens alle contactmomenten blijft de leefstijlcoach alert op d emogelijk toegevoegde waarde van samenwerking met partners uit het sociale domein. Het uitgebreide netwerk van Controlfit komt hier duidelijk goed van pas. Zo kan bijvoorbeeld een deelnemer die zich verder wil verdiepen in ontspanningsmogelijkheden worden geattendeerd op yogascholen of mindfulness trainers in de buurt. Een deelnemer met financiële problemen kan worden doorverwezen naar een budgetcoach. En een deelnemer met beperkte sociale contacten kan worden gewezen op sociale initiatieven die bij zijn belangstelling aansluiten. Waar de specifieke hulpvraag van de deelnemer het expertisegebied van de leefstijlcoach overstijgt worden deelnemers doorverwezen naar andere zorgprofessionals. 

 

Hoe meld ik me aan? 

Aanmelden kan enkel met een doorverwijzing van de huisarts. Controlfit is werkzaam in heel Limburg. De doorverwijzing is voor elke regio verschillend. Neem contact met ons op om de werkwijze te voorspoedigen.